Honeymoon - Abhishek Roy Photography

DCIM\100GOPRO\GOPR1281.